როგორ გამოიყენება აპოსტროფები ინგლისურ ენაში (ნაწილი II)

აპოსტროფი არასოდეს გამოიყენება კუთვნილებით ნაცვალსახელებთან!!! (his, hers, its, yours, ours, theirs) ესეც ცალკე გასავლელი თემაა.

 ბევრი მაღაზიის ან რაიმე სხვა ბიზნესის სახელს ჩამოშორებული აქვს კუთვნილების აღმნიშვნელი აპოსტროფი. მაგ.: Barclays Bank ან Coopers wine

აპოსტროფი არ გამოიყენება რიცხვების და თარიღების მრავლობით რიცხვში. მაგ.: 1920s (1920-იანი წლების)

შემოკლებული ფორმები. ფორმალურად იწერება She has told him (მან მას უთხრა) მაგრამ ყოველდღიურ საუბარში ვამბობთ She’s told him (იგივე მნიშვნელობა აქვს) ამ მეორე შემთხვევაში აპოსტროფი გამოიყენება გამოტოვებული ასობგერების აღსანიშნავად. ეს Perfect tense-ის წარმოებისას.

I am (I’m), You are (You’re), He is (He’s) ეს ყველა ბრუნვის ფორმებია პირების მიხედვით ინგლისურში, მე შემოკლებული ფორმები მივუწერე, რომელიც აპოსტროფით გამოიყენება. როგოც ზემოთ ავღნიშნე აპოსტროფი perfect tense-ში წარმოებულ წინადადებაშიც გამოიყენება.

Notes

  1. inglisuri posted this